Finansiell information

2019 har varit ett bra år för Varbergs Fastighets AB (VFAB) där det hänt mycket inom våra olika affärsområden. Bolagets årsredovisning för 2019 antogs av styrelsen den 27 februari 2020. 

Hänt i verksamheten 2019

Året började med att VFAB förvärvade en skogsbruksfastighet i Åkulla för 11 mnkr, vilket kommer säkra möjligheterna till utveckling av området och friluftsgården framöver. Dessutom har flera projekt har färdigställts under året där renoveringen av Varmbadhusets bad var ett av de största. I övrigt har även paviljongbostaden i Breared byggts färdigt och den nya konferensanläggningen hos Arena Varberg invigts.

Byggnation åt kommunen

Många av de kommunala projekten är under produktion, men under året har Räddningsstationen i Tvååker samt omkläddningsrummen i Sjöaremossen fördigställts. Dessutom pågår byggnationen av två av VFABs största projekt, Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena samt det särskilda boendet, Midsommargården.

Parkeringsverksamhet

Inom parkering har ett nytt digitalt system ersatt parkeringsskivan samtidigt som ett projekt kring digital skyltning påbörjats för att underlätta för bilister att hitta lediga parkeringsplatser. Genom systemet finns också möjligheten att framöver få fram bättre statistik.

Framtid

Stora kommunala projekt som pågår är byggnationen av ny bad- och simhall samt ett nytt särskilt boende. Dessutom kommer byggnation av flera förskolor påbörjas 2020.

När det gäller egna investeringar så kommer den nya hotelldelen i Åkulla färdigställas till sommaren 2020. Dessutom pågår arbeten för byggnation av två nya p-hus de kommande åren i Kv Falkenbäck och den nya stadsdelen Västerport. Den sistnämnda kommer även hantera boendeparkering, vilket blir en ny utmaning för bolaget.

Resultat och ekonomisk analys

Resultatet efter finansiella poster innebär ett underskott om -3,4 mnkr. Anledningen till det beror på en nedskrivning om -18,5 mnkr i fastighetsvärden för Fästningsterrassen, Åkulla, Rådhuset och Varmbadhuset. Fastighetsvärdena hade som helhet ökat över 230 mnkr, men enbart negativa värden redovisas över resultaträkningen.

Exklusive nedskrivningen gör bolaget ett resultat om 15,1 mnkr vilket är -1,5 mnkr lägre än fjolårets rekordår. Anledningen till det är ökade personalkostnader på strax över 2 mnkr samtidigt som underhåll och avskrivningar fortsatt ligger högt. Hyresintäkterna har samtidigt inte ökat då hamnbyggnaderna sålts till Hallands Hamnar Varberg AB.

Projektvolymen i de kommunala projekten ökade till 253 mnkr från fjolårets 187 mnkr. Under året har Räddningsstationen i Tvååker samt omklädningsrummen i Sjöaremossen färdigställts. De egna investeringarna har uppgått till 85 mnkr.

Årsredovisningen 2019 (pdf, 9.24 MB)
ReadSpeaker Lyssna
Den finns också i tryckt format på vårt kontor (Otto Torells gata 3).

 

Kreditvärdighet

Varbergs Fastighets AB har den högsta kreditvärdigheten enligt UC.