Byggprojekt i förstudie

Här kan du läsa om våra projekt i tidiga skeden.

Konstgräsplan Väröbacka 

VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie för konstgräsplan i Väröbacka. Förstudien ska innehålla förslag på utformning, genomförbarhet och kostnadskalkyl.

Planen ska vara en 11 mannaplan. Där ska finnas omklädningsrum, domarrum, varmförråd och pentry.

Förstudien ska också ta i beaktning och väga in den senaste utvecklingen inom miljöhänsyn av konstgräsplaner, och framtida eventuella plastförbud inom EU
Närbild på konstgräsplan.

Kapacitetsuredning Väröbackaskolan

VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie som innehåller kapacitetsutredning för Väröbackaskolan.

Väröbacka växer befolkningsmässigt och det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på skolan. Idag går det 450 elever på skolan, förstudien ska ta höjd för 600 elever.

Det behövs ett nytt tillagningskök samt en matsal som rymmer fler elever. Här finns också ett behov av fler klassrum, flexsalar och administrativa lokaler.

Fasadarbete på Varmbadhuset

Fasadarbete på Varmbadhuset ingår i VFAB:s underhållsplan. Arbetet behöver utföras för att säkerställa byggnadens goda bestånd. Fasaden har behov av att lagas samt putsas. Dessutom behöver fönster bytas ut och en del plåtarbeten utföras. 

Preliminärt färdigställande hösten 2022.

Upphandling av byggentreprenaden finns på Tendsign.
Varmbadhuset sett framifrån. Grönskande träd på sidorna. Ovanför entrén ordet BAD.

Räddningsstation Värö

VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie gällande Räddningsstation Värö.

Den nuvarande Räddningsstationen i Värö är byggd på 1970-talet och är i behov av renovering och tillbyggnation då lokalerna är otillräckliga. I förstudien kommer både renovering/tillbyggnation och nybyggnation ses över som olika alternativ.  

Plåtbyggnad i ljust grönt. Tre infarter för utryckningsfordon. Vita garageportat.
Bildtext: Den gamla Räddningsstationen i Värö. 

Borgasgård förskola

Varberg växer och med det befolkningen. Till följd av det finns det behov att öka antalet förskoleplatser i centrum. En fastighet i Borgasgård har identifierats som lämplig för förskoleverksamhet.

VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök.

En grönskande äng med omgärdande skogsparti. Blå himmel
Bildtext: Tomten där den nya förskolan planeras ligga.