Byggprojekt i förstudie

Här kan du läsa om våra projekt i förstudiefas.

Ny förskola

I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs ett nytt bostadsområde och den nuvarande förskolan i upptagningsområdet räcker inte till. VFAB har fått uppdraget att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun. I förstudien planeras förskolan med plats för 80 barn och ett mottagningskök att ligga i anslutning till området Fyrstrandsbyn.

Preliminär färdigställandetid hösten 2022.

En grön äng med mindre träd bortom ängen. I bakgrunden syns en kulle. Vackert väder och blå himmel.
Bildtext: Tomten där den nya förskolan planeras ligga.

Aktivitetspark Skate

På uppdrag av Varbergs kommun tar VFAB fram en förstudie för en ny aktivitetspark för skate. Förslag till placering vid Varbergs idrottshall på Danska vägen. 

Den nya aktivitetsparken för skate ska komplettera den befintliga som skejtarna byggt i Breared och ska kunna nyttjas både av föreningsliv och allmänheten. Skate är en sport med olika stilar, Street och Park är tävlingsformer i OS. 

Förstudien är klar. Beslut om investering fattas av kommunfullmäktige i november 2020.

Räddningsstation Värö

VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie gällande Räddningsstation Värö.

Den nuvarande Räddningsstationen i Värö är byggd på 1970-talet och är i behov av renovering och tillbyggnation då lokalerna är otillräckliga. I förstudien kommer både renovering/tillbyggnation och nybyggnation ses över som olika alternativ.  

Plåtbyggnad i ljust grönt. Tre infarter för utryckningsfordon. Vita garageportat.
Bildtext: Den gamla Räddningsstationen i Värö. 

Ny förskola

Varberg växer och med det befolkningen. Till följd av det finns det behov att öka antalet förskoleplatser i centrum. En fastighet i Borgasgård har identifierats som lämplig för förskoleverksamhet.

VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök.

Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
En grönskande äng med ett skogsparti som omringar. Blå himmel med lätta moln.

Bildtext: Tomten där den nya förskolan planeras ligga.