Varmbadhuset

Friskvårdsinriktningen är ihållande i Varmbadhuset sedan det uppfördes 1925.

I entrén möts du av personalen från Friskvågen, som erbjuder gym och instruktörsledda pass. Fotvård och läkarmottagningar är andra verksamheter som finns i byggnaden.

Dagens Varmbadhus ritades av arkitekten Allan Berglund och nämndes som det finaste i Skandinavien under invigningstalet. Med en uppvärmd saltvattensbassäng blev det en stor tillgång i hälsovården.


Historia om Varmbadhuset
 

Varberg har en stolt kurortstradition bakom sig och den går ett par hundra år tillbaka i tiden. År 1925 invigdes det Varmbadhus som vi har idag. Det var det tredje i ordningen och har sedan dess haft inriktning på friskvård. Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar Varmbadhuset sedan år 2014. Varmbadhuset ritades av arkitekten Allan Berglund. För många var syftet med ett besök på badanläggning fortfarande att bli ren. Badhuset var modernt för sin tid och omnämndes i invigningstalet som “det finaste i Skandinavien”. Under årens lopp har förändringar gjorts både exteriört och interiört, men med varsam hand.  

Redan under tidigt 1800-tal gjorde staden Varberg sig känd som kurort. I samband med att ångbåts- och järnvägslinjen etablerades, stärktes populariteten ytterligare. Varmbadhusets placering är strategisk. Tillsammans med kallbadhuset och societetparken fick kurortsbesökaren en sammanhängande bad- och trivselmiljö, ett stenkast från havet.  

Varbergs nuvarande varmbadhus är det tredje i ordningen. Placeringen för de två tidigare har varit i samma område. År 1823 öppnades ett första varmbadhus i närheten av fästningens infart, det ersattes år 1866 av ett nytt i anslutning till kallbadhuset.  

Ett toppmodernt badhus 

År 1922 beslutade Varbergs stad att ett nytt offentligt varmbadhus skulle uppföras. Arkitekten Allan Berglund från Göteborg, ritade Varmbadhuset. Syftet med ett besök på en badanläggning var fortfarande för många att bli ren. Läkare förespråkade bättre hygien i samband med epidemier. I samband med vattenledningar blev det enklare att anlägga badhus och under 1800-talet uppfördes flera på privat initiativ.  

På pingstafton år 1925 invigde landshövding Axel Mörner, Sveriges då, enda varmbadhus med saltvatten. Den 12.5 meter långa bassängen ansågs vara stor för sin tid. I invigningstalet beskrevs den toppmoderna anläggningen som den finaste i Skandinavien. Varbergs stad låg i framkant. I badhuset hade man valt att placera omklädningshytterna på andra våning, det vanliga var annars att placera dessa runt om bassängkanten. På bottenplan fanns också hytter nära bastu- och tvagningsavdelningen.

Varmbadhusets bassäng ett par år efter uppförandet. Fontänfisken strilar från kortsidan ner i ett stilla vatten.
Varmbadhuset. Foto från 1928
Foto: Ranchs ateljé/Hallands kulturhistoriska museum

Med det här nya badhuset skaffade sig Varberg en stark position i kurortssammanhang. Ett 1:a-klassbad med tånggnidning kostade 2 kronor och 50 öre. Under högsäsong tog badhuset emot så många som 20 000 badgäster. Sommartid tog badhuset också emot patienter från hela landet med bland annat reumatiska och ortopediska sjukdomar. Olika saltvattenbehandlingar gjorde gott för stela leder. Det var bråda tider för personalen som jobbade i skift alla veckans dagar. I slutet av 40-talet gick det sämre för Varmbadhuset. Detta rådde man bot på genom en omfattande renovering samt att man upphörde med att dela in badgästerna i olika klasser.

Välbevarad exteriör 

Varbergs varmbadhus är uppfört i två och ett halvt plan. Fasaden är slätputsad i ljus sandfärgad ton. Taket som är i rött lertegel har utformade takkupor på den nedre delen. Huvudentrén är pampig med en bred trappa som tar besökaren vidare till tre entrédörrar. Ovanför dörrarna bygger byggnaden ett torn där ordet BAD tronar och skvallrar om vad som försiggår innanför väggarna. Byggnaden är karaktäristisk för offentliga byggnader under den här tiden – I tung nationalromantisk stil med drag av tjugotalsklassicism, syns stilmässigt en övergång mellan två olika epoker.  

Varmbadhuset i svartvitt. I nära anslutning till uppförandet. Fönsterpartier på kortsidan. En gammal bil står uppställd framför.Varmbadhuset. Foto från 1925-1929. 
Foto: Ranchs ateljé/Hallands kulturhistoriska museum

Flera förändringar till trots är exteriören välbevarad. Förändringar har utförts varsamt och följt byggnadens karaktär. Huskroppen har till exempel förlängts åt båda håll under 40-talet, men med samma stil som den såg ut ursprungligen. VFAB tog över fastigheten 2014 och sedan dess har byggnaden genomgått en del arbeten och renoveringar. 

Simbassängen återfick sin forna glans 

I simbassängsdelen har varbergarna njutit av varma, salta kurbad i nära ett sekel. Förr i tiden utfördes behandlingar såsom massage och tångbad av baderskor. Badet fyllde också sin funktion för ungdomens stigande intresse för bad och simning. Fram till 1991 bedrevs kurortsverksamhet i huset. Idag drivs ett gym i lokalerna och vattengympa-passen är ett populärt inslag på schemat.  

Efter att en bedömning gjorts av badanläggningen under 2018, stod det dessvärre klart att den tekniska utrustningen var uttjänt och bassängen behövde renoveras. Tidigt beslutades att ambitionen med renoveringen, förutom att uppgradera teknikaliteter, var att återskapa badanläggningen till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Men renoveringen blev snabbt mer omfattande. Under rivningsarbetet uppdagades att konstruktionen runt bassängen var hårt angripen efter många års slitage av saltvatten. Det upptäcktes också ett behov av underhåll av taket.  

Takstolar och yttertak över bassängsdelen byttes ut, därefter startade ett gediget arbete. Viktiga karaktärsdrag med högt kulturhistoriskt värde, som planlösning, arkadbågar och kassettak, bevarades. Och i möjligaste mån återskapades den ursprungliga interiören.  Ett exempel på det är en takmålning. Några av originalkassetterna i taket var inglasade för att förse bassängen med dagsljus, dessa har under åren tagits bort. Med den nytillkomna takmålningen efterliknas den ursprungliga mönsterkaraktären med mörka kanter och ger en härligt historisk känsla till rummet.  

Kaklet byttes ut till ett nytt kakel i tidsenlig anda och flera interiöra inslag monterades ner och bevarades. Bland annat smidesräckena till trappa och balkong samt en fontänfisk i koppar, placerad på kortsidan av bassängen.  

Bad i 100 år till  

Varmbadhuset anses ha ett samhällshistoriskt värde. Bassängen blev en stor tillgång i hälsovården. Offentligt finansierade varmbadhus gjorde medvetandet om hälsa och hygien allt större. Men framförallt har byggnaden ett kulturhistoriskt värde och har bedömts till klass A i bevarandeklassen.  

Nu som då följer Varmbadhuset tidens mode och ligger i framkant. Då - genom dess utformning av bassäng och placering av omklädningsrum. Nu - i form av hållbara uppgraderingar. 

Genom hela resan för renoveringen av bassängen har energieffektiva val varit utgångspunkten. Förutom att belysning och ventilationssystem effektiverats ger även det nya vattenreningssystemet möjlighet för badet att ta emot fler besökare. Idag tillsätts inte något saltvatten i bassängen, men den tekniska utrustningen gör det möjligt att återuppta den traditionen. Tack vare renoveringen kommer Varmbadhusets bassäng att kunna nyttjas till varma, hälsosamma bad i många år framöver.  


Källförteckning: 
Hjelmstedt, Lennart, Nilsson, Anna-Lena, 2013, När societen kom till Warberg
Isaksson Ture, 2012, Platsarna och Danielsdal, Min barndoms ängder
Kanje, Allan, Bad Bättring Bot, under 150 år i Varberg

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Varberg Skepparen 19
BYGGÅR:
1925
ARKITEKT:
Allan Berglund
BTA:
3759 m²
HYRESGÄST:
Husläkarna Varmbadhuset Varberg AB, Actic Friskvågen AB, Anna-Karin Welin Gynekologmottagning AB, Fotvårdsspecialisten
TILLGÄNGLIGHET:
Anpassad parkering finns i anslutning till huset, ramp till entrén med hiss (till höger om den stora entrén) samt RWC i samtliga verksamheter.