Hållbarhetsarbete

Fastighetssektorn står för en stor andel av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Varbergs Fastighets AB både bygger och förvaltar byggnader på uppdrag av Varbergs kommun, och vi har stor möjlighet att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Tidigt i uppstarten av ett byggprojekt sätts miljökrav för projektet. Om projektet beställs från kommunen sätts kraven i samråd med vår beställare, Samhällsutvecklingskontoret. 

I samband med upphandling ställer vi konkreta krav på leverantörer avseende hållbarhetsarbete, kompetens och kvalitet. Dessa följs sedan upp under projektet.

För att få bra beslutsunderlag i olika investeringar används livscykelkostnadsanalys (LCC) som ett verktyg. En LCC tar hänsyn till totalkostnaden över fastighetens livslängd, vilket underlättar att göra långsiktiga val och att då prioritera den mest hållbara lösningen. Ett exempel där LCC är ett värdefullt verktyg är vid beslut om installation av solceller.

Fastighetsförvaltning

Flera av de fastigheter som vi förvaltar är av mycket speciell karaktär, där vi inte vill göra för stora ingrepp på exempelvis fasader och fönster. Detta tas i beaktande när vi vill energieffektivisera vårt fastighetsbestånd.

Vårt interna hållbarhetsarbete

Varbergs Fastighets AB upprättar sedan 2015 årligen ett klimatbokslut tillsammans med ett flertal bolag i Halland. Klimatbokslutet ger en överblick av vilka delar av verksamheten som ger upphov till klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om energianvändning, transporter eller användning av köldmedier.

Klimatbokslut Halland 2019
Klimatbokslut Halland 2018
Klimatbokslut Halland 2017 
Klimatbokslut Halland 2016

Varbergs Fastighets AB är sedan 2017 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har fått grundläggande miljöutbildning samt att vi ständigt arbetar med förbättringar. Flertalet medarbetare har även utbildats i passivhusbyggnation och i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad.
Miljödiplom