26 februari 2019 | ALLMÄNT

Muren runt Renen 13 åtgärdas

Efter rivningen av A-hallen på Renen 13 har muren runt kvarteret påverkats mer än förväntat. Nödvändiga åtgärder för detta kommer att vidtas under vecka 9. Muren kommer att tas ner till 1.2 meter.

Hösten 2018 revs A-hallen på Renen 13. En bedömning av skicket på muren som omringade byggnaden gjordes efter rivningsprojektet. Tyvärr visade den att murens stabilitet är otillräcklig och att åtgärder måste vidtas på grund av fallrisk.

Efter övervägande av olika alternativ kommer muren i första etappen att plockas ner till 1.20 meter ovanför trottoaren. Med denna åtgärd fortsätter muren att vara ett fallskydd in mot fastigheten Renen 13. I etapp två när saneringsarbetet tillåter, kommer muren att rivas i sin helhet.

Arbetet påbörjas vecka 9

Arbetet påbörjas under vecka 9 och beräknas ta cirka två veckor. Tegelsten plockas ner från muren och toppen plåtbekläds. Tegelstenen kommer tas om hand, på samma vis som detaljer från rivningen av A-hallen. Gång- och cykelbanan som löper längs med muren är idag avstängd och kommer att vara det under projektets gång.

Vid frågor, kontakta:
Frida Gren
Projektledare
E-post: frida.gren@varberg.se

TAGGAR: