12 mars 2019 | BYGGPROJEKT

Ombyggda skolor redo att möta framtiden

Serviceorterna Veddige och Tvååker växer så det knakar. Detta har genom åren gjort både Vidhögeskolan och Bosgårdsskolan trångbodda. Under 2018 färdigställdes viktiga renoveringar och ombyggnationer av de båda skolorna.

Vidhögeskolan i Veddige byggdes på 50-talet och Bosgårdsskolan i Tvååker på 70-talet. I takt med växande elevkullar och utveckling av undervisningsmetoder har båda skolorna byggts på och till under årens lopp.

Skolornas verksamheter kom att bedrivas i olika byggnader, vilket medförde en känsla av splittring. De senaste årens renoveringar har bland annat syftat till att knyta ihop dem igen. På Bosgårdsskolan har byggnaderna förankrats med varandra genom en om- och tillbyggnad. På Vidhögeskolan löstes problemet genom en lokaloptimering. Båda skolorna är nu anpassade F–9-skolor och rymmer 820 respektive 725 elever.


Belinda Djupdahl, byggprojektledare 

Moderna lokaler

Lokalerna behövde ses över för att skolverksamheterna skulle kunna bedrivas på ett effektivt sätt, med synergieffekter mellan olika arbetslag. Målet har varit att skapa en inkluderande skola i moderna lokaler. En prioriterad åtgärd när fler elever ska vistas i samma lokaler är ventilationen. Båda skolorna hade undermåliga ventilationssystem, som nu har ersatts.

Musikkreativitet och elevkafé

Utöver platsbrist har de båda skolorna också saknat mötesplatser. På Vidhögeskolan har undervisningssalar utrustats med anslutande grupprum. Vidare har belysning och akustik förbättrats och på taket sitter solceller som förser skolan med förnybar el.

Aulan har gjorts om till en musiksal med tre studios, där elevernas kreativitet kan flöda fritt. Köket har byggts om och fler toaletter har tillkommit. Eleverna har dessutom fått ett nytt elevkafé med inbjudande uppehållsytor.

Huvudentrén blev nytt nav

Även Bosgårdsskolans elever har fått ett ombyggt kök, en uppfräschad matsal och ett nytt elevkafé med uppehållsytor intill. Kaféet ligger precis i anslutning till skolans nya nav, den nybyggda huvudentrén, som har en rejält tilltagen takhöjd för en ljus och välkomnande känsla. Dessutom har Bosgårdsskolan fått fler grupprum, förbättrad akustik och ett utökat antal toaletter.

Logistik och tålamod

Arbetet på båda skolorna har skett samtidigt som verksamhet har pågått i lokalerna och av den anledningen har renoveringarna skett etappvis. Detta har i sin tur krävt en samordnande logistik och ett gott tålamod från elever och personal. På båda skolorna är ambitionen att skolgården ska vara anpassad för alla åldrar.

I Veddige är markentreprenad påbörjad, medan utemiljön och hur mycket arbete som ska göras där är under utredning. I Tvååker är skolgården så gott som färdigställd, eleverna kan hoppa mellan ny lekutrustning och konstgjorda kullar eller ta ett åk i skaterampen.