Så hanteras dina personuppgifter

Du kan känna dig trygg med att Varbergs Fastighets AB (VFAB) hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Vi hanterar inga personuppgifter i onödan och dina uppgifter riskerar inte att hamna i orätta händer. VFAB har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd och vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person. Det gäller även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Ändamål Personuppgift Laglig grund
ALPR-kameror läser av alla fordons registreringsskyltar vid in- och utfart i våra p-hus. Detta startar och avslutar parkeringstiden automatiskt.  Registreringsnummer och del av fordon fotograferas vid in- och utfart.  VFAB har gjort en intresseavvägning där insamling av personuppgift är nödvändig för att med det digitala systemet förenkla parkering för våra kunder, skaffa underlag för beslut samt hänvisa besökare till ledig plats. Det finns alternativa parkeringar i centrum som inte har kamera. 
I alla våra p-hus finns kamerabevakning.  Bildupptagning och registreringsnummer.

Bildupptagning med information som direkt eller indirekt kan sammankopplas till fysisk person. 
 
VFAB har gjort en intresseavvägning för att förebygga och utreda brott/olyckor. Denna intresseavvägning anser VFAB väga tyngre än den inskränkning i den personliga integritet som sker under den tid som besökare uppehåller sig i ett p-hus. Det finns alternativa parkeringar i centrum som inte har kamera. 
I kundserviceärenden som felanmälan, ärenden gällande kontrolluppgifter och övriga kundservicefrågor. 
 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Mobilnummer 
 • Registreringsnummer
Laglig grund är i dessa fall samtycke och fullgörande av avtal. VFAB anser att när kund kontaktar VFAB så har denne ingått avtal med bolaget/gett samtycke till hur VFAB hanterar personuppgifter.
App för parkering. 
 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Mobilnummer 
 • Registreringsnummer
 • Betalkort
Samtycke och fullgörande av avtal genom att godkänna avtal och villkor vid nedladdning av app.

Vilka delar VFAB personuppgifter med

VFAB delar personuppgifter till samarbetspartner, det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är det företag som behandlar insamlade personuppgifter enligt våra instruktioner. Det kan till exempel handla om kamerabevakning eller användandet av vår app.

Personuppgiftsbiträdena kontrolleras av VFAB som säkerställer att det finns tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess. VFAB har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena där säkerheten garanteras. Personuppgiftsbiträdena åtar sig att följa våra säkerhetskrav, begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter: Parkering Halland, Giant Leap.

Var lagrar VFAB personuppgifter

Vi lagrar uppgifter på server enbart inom EU/EES. 

Hur länge sparas personuppgifter

VFAB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post: vfab@varberg.se.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Din insamlade personuppgift kan återkallas genom att du kontaktar vårt dataskyddsombud och gör din begäran.

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är: Martin Rylander
Bolagsnamn: Varbergs Fastighets AB
Org.nr.: 556082-0705
Ansvarig: Martin Rylander, VD
Adress: Tullhuset, Otto Torells gata 3, 432 80 Varberg
E-post: vfab@varberg.se
Telefon: 0340-50 60 00
Dataskyddsombud, e-post: datskyddsombud@varberg.se