Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgängliga vår hemsida, varbergsfastighets.se, och vår app P-hus Varberg är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgänglig. För närvarande uppfyller sidan delvis kraven. Vi kommer att byta webbplats vid årsskiftet 2021/2022, det arbetet är påbörjat. Det innebär att vi inte kommer att göra större förändringar eller ombyggnationer på den webb vi har idag. 

Vi är medvetna om följande brister:

 • PDF:er som vi länkar till och som är skapade före 23 september 2020 är inte tillgängligt taggade. Vår tjänst Readspeaker, docReader, är ett hjälpmedel som gissar sig till strukturen i otaggade dokument. Den implementerades 22 september 2020 på vår webbsida och har kopplats samman med de länkade PDF:erna. Våra tester visar att docReader klarar av att läsa det allra mesta i pdf:erna på ett korrekt sätt undantaget är alt-text för bilder och länkar. En del av pdf:erna på vår hemsida är gjorda av tredje part och dessa kan VFAB inte påverka. Om du behöver hjälp med pdf:er som inte har korrekt taggstruktur så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Videos publicerade före 23 september 2020 har open captions, dvs undertext inbränd i videon. Det finns inte transcript, syntolkning, teckenspråkstolkning eller liknande i anslutning till videos publicerade innan lagkravet trädde i kraft. Videos inspelade efter 23 september 2020 har tillhörande .srt fil samt vid behov en transkribering i anslutning till länken på hemsidan. I sällsynta fall bäddar vi in videos som vi inte själva skapat. I de fall vi inte kan påverka hur de tagits fram av tredje part resulterar det i att tillgänglighet inte kan garanteras. 
   
 • docReader är installerad men verktyget kan inte kopplas till enkäter som vi gjort i vår enkätverktyg och då de ligger på vår leverantörs server. Önskar du genomföra en enkätundersökning så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Kartor som är avsedda för navigation är länkade till Google maps. Tillgängligheten hos tredjepart kan inte garanteras av Varbergs Fastighets AB.
   
 • Formuläret för Felanmälan i våra fastigheter delar vi med Varbergs kommun. Användare kan navigera genom formuläret med hjälp av tab-knappen men formuläret kan inte kopplas till Readspeaker och lyssnafunktionen finns därför inte genom vårt verktyg. Önskar du göra en felanmälan och behöver hjälp med uppläsning, kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Våra nyhetsbrev är idag inte helt tillgängliga. Readspeaker läser upp texten men bilder och länkar är inte alt/länk-textade. Nyhetsbreven skapas i ett annat verktyg som idag saknar möjligheten att alt/länk-texta bilder och länkar. I samband med byte av webbverktyg har vi för avsikt att även byta verktyg för nyhetsbrev.

Bedömningen gjordes 22 september 2020 med hjälp av testverktyget Measure, testverktyget på webbriktlinjer.se samt självskattning.

Tillgänglighet i appen P-hus Varberg

Norska företaget Giant Leap (GL) har utvecklat vår app P-hus Varberg. De justeringar som vi (Varbergs Fastighets AB) själva kan göra i verktyget är mycket begränsade. Vi har testat appen med de verktyg som är tillgängliga för oss, dvs de hjälpmedel som finns inbyggda i iOS, skickat information om gällande lagkrav, sammanställning av de brister vi identifierat under våra användartester samt begäran om kontroll av appen till utvecklaren. GL har utfört vissa kontroller, grundligare kontroller återstår att göra.

Appen är delvis förenlig med lagkraven.

Här listar vi den information gällande brister i tillgänglighet som vi fått från appens utvecklare, GL, baserad på deras kontroller:

Voiceover – ett flertal brister har upptäckts.

 • Titeln på inmatningsfältet läses inte alltid upp korrekt.
 • Fel eller utelämnanden läses inte upp korrekt.
 • Infoknappar i zonlistan läses inte upp korrekt.
 • Klickytor för små på vissa ställen.

Övriga fel som GL hittat vid första granskningen av appen:

 • Alla iconer har inte textförklaringar. Iconen är universell och bör vara förklarande i sig. Exempel: menyknappen ”Mer”, ”Mer info-knappen” i zonlistan.
 • Uppläsning med skärmläsare fungerar bra men kan förbättras. Vid utvecklingen av appen har GL lagt större vikt vid funktionen Dynamisk text som ska underlätta för synsvaga.
 • Kontrast är otillräcklig på ett fåtal ställen i appen.
 • Appen stöder inte landskapsorientering. Detta fel kan ej åtgärdas.
 • Mindre viktiga texter har för liten textstorlek.
 • Länkar saknar länktext.
 • Dynamisk text – Texten under ”Villkor” förstoras ej.
 • Länkade logotyper under ”Betalningsmedel” är inte länktextade.

En del funktioner behöver GL testa mer utförligt. De fel som är möjliga att åtgärda ska åtgärdas av GL, slutdatum för uppdraget ännu inte satt då fler tester först måste genomföras. Datum då tester ska vara klara, 30 september 2021.

Vid granskningen upptäcktes brister i tillgänglighet under Betalningsmedel. Dessa brister kan GL inte åtgärda utan ligger hos leverantör för betalningsfunktionen, Ingenico. Varbergs Fastighets AB har kontaktat Ingenico och kopplat dem samman med GL för att de tillsammans ska hjälpas åt att åtgärda de fel som är möjliga att åtgärda. 

Felen som upptäckts består av:

 • Blinkande icon ”Visa”, går ej att stänga av.
 • Landningssidan är inte responsiv.
 • Svensk text läses upp på engelska vid användning av Voiceover.

Målgruppen P-hus Varberg främst vänder sig till är de som nyttjar våra parkeringshus och kör som bil. GL har vid utveckling prioriterat de funktioner i appen som är viktiga för de som har funktionsnedsättning som inte hindrar dem från att köra bil.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats och apps tillänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller andra brister som gör att du inte kan ta del av vår digitala service önskar vi att du kontaktar oss.

Det är Varbergs Fastighets AB som tillhandahåller webbsidan och appen, och du kan kontakta oss på:

E-post: vfab@varberg.se.
Webb: via kontaktformuläret på varbergsfastighets.se/Kontakta-oss.
Telefon: 0340 – 50 60 00.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi åtgärdat problem som du gjort oss uppmärksamma på. Det gäller även om du upplever att vi inte tillgodosett dina behov på, av dig begärda, tillgängliga versioner av information på vår webbplats. Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 2 september 2021.