Vårt hållbarhetsarbete

  Vi värderar vår verksamhet utifrån FN:s 17 globala mål och arbetar ständigt med att utveckla policys, strategier, mål och handlingsplaner som kan föra oss närmare målen. Vi eftersträvar att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela bolaget och vara integrerat i alla våra affärsområden.

  Utöver Sveriges nationella mål arbetar vi bland annat enligt kommunens hållbarhetsmål.

  Hållbarhetsmålen är uppdelade i fyra inriktningar; Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle. Den överordnade inriktningen Varberg visar vägen anger Varbergs ambitionsnivå om att bli ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

  För att lyckas nå de uppsatta målen - såväl globala, nationella och lokala - krävs ett långsiktigt och robust hållbarhetsarbete som bygger på samverkan och gemensamma ansträngningar. Tillsammans med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag arbetar vi på bred front med hållbarhetsrelaterade frågor.

  Mer information om FN:s globala mål Länk till annan webbplats.

  Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun (PDF 14 MB) Pdf, 14.2 MB.

  Staplat gult tegel ligger på en pall i väntan på återbruk.

  Cirkulärt byggande och återbruk

  Bygg- och fastighetssektorn står för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (2020). Åtgärder behövs för att kunna förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål om att bli klimatneutrala till år 2045.

  Som bygg- och fastighetsbolag har vi ett ansvar att bidra till att minska utsläppen och har stor möjlighet att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel. VFAB har under flera år arbetat med hållbarhetsfrågor bland annat genom miljöcertifieringar och hållbarhetsplaner kopplat till våra fastigheter och byggprojekt. Nu tar vi steget mot ett strukturerat arbete inom återbruk och cirkulärt byggande.

  Återbruk, inget nytt

  Återbruk är ett relativt nytt ord men innebörden är inte på något sätt ny. Det handlar om återanvändning. Att ta vara på det som redan finns i stället för att producera eller köpa nytt. Genom att gå från en traditionellt linjär användning: råvaruuttag, användning och avfall, till att sluta flödet. Med cirkulära flöden kan vi dels minska resursanvändning i form av råvaror, dels minska klimatpåverkan. Ju större klimatpåverkan för att framställa ett nytt material, desto större blir klimatvinsten att i stället återbruka ett material.

  - Vår bransch står inför stora utmaningar och vi måste arbeta aktivt med att minska vår klimatpåverkan, framför allt vid nybyggnation. Återbruk är ett av flera viktiga verktyg för att arbeta med minskad klimatpåverkan i våra fastigheter och byggprojekt, säger Clara Tholin, affärsutvecklingschef, VFAB

  Gemensamt lärande

  Återbruksmarknaden är under utveckling, samtidigt ses bygg- och fastighetsbranschen ofta som traditionell, där respektive disciplin har en tydligt definierad roll i projektets olika skeden. Detta innebär att alla, allt från arkitekt, bygg- och rivningsentreprenör till övriga yrkesgrupper behöver tänka och arbeta på nya sätt.

  - Här har vi som beställare ett stort ansvar att driva arbetet framåt och skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande i projekten, säger Clara.

  Vårt första projekt med återbrukslinje

  I om- och påbyggnaden av Stadshus C har projektet en uttalad återbruksambition med fokus på återbruk kopplat till det som ger störst klimatnytta. Projektet pågår och beräknas stå klart under 2024.

  Mer information om projektet Om- och påbyggnation - Stadshus C

  Fortsatt utveckling genom cirkulärt byggcentrum

  För att fortsätta att lära tillsammans med såväl samverkanspartners som branschen i stort har VFAB även ambitionen att starta upp en byggåtervinning där vi kan omhänderta och mellanlagra olika produkter. Detta för att skapa bättre förutsättningar att öka andelen återbrukat byggmaterial i våra projekt i framtiden. Detta arbete är under uppbyggnad.

  Senast publicerad:

  Kontakt

  Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår miljösamordnare Oskar Bank Norén. Clara Tholin, affärsutvecklingschef, kan besvara frågor kring projektet Cirkulärt byggcentrum. Vid frågor om social hållbarhet vänd dig till vår kulturgeograf Lina Persson.

  Oskar Bank Norén

  Oskar Bank Norén

  Miljösamordnare

  E-post: Oskar.bank-noren@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 42

  Clara Tholin

  Clara Tholin

  Affärsutvecklingschef

  E-post: Clara.tholin@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 03

  Lina Persson

  Lina Persson

  Platsutvecklare

  E-post: Lina.persson@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 32