Flygfoto över tomten där Bläshammar förskola ska byggas. Tomtgränsen är markerad 

  Nu påbörjas bygget av ny förskola i Bläshammar

  Nu bygger vi ny förskola med plats för 120 barn där en nytänkande satsning på utemiljön ska främja barnens viktigaste uppdrag - leken!

  Nu påbörjar vi byggnationen av Bläshammar förskola tillsammans med tilldelad entreprenör MVB Väst AB. Då projektet väntat på nya beslut från Varbergs kommun sköts det upp från våren 2023 tills beslutet fattades i slutet på augusti.

  Förskolan, som byggs på uppdrag av Varbergs kommun, ska ge plats åt 120 barn i äldre förskoleåldern och utformas utifrån från de konceptförskolor som tidigare byggts i kommunen. Förutom utrymmen för förskolegrupperna kommer byggnaden även rymma ett mottagningskök samt en administrativ del med kontor, konferensrum och pausrum. Då förskolan byggs i anslutning till Siers förskola är ambitionen att dessa ska samverka och till viss del samnyttja sina utemiljöer.

  Förskolan ska stå klar för överlämning till verksamheten under vintern 2024.

  Nytänkande utemiljö ska främja barnens viktigaste uppdrag

  På Bläshammar förskola görs en nytänkande satsning för att främja barnens viktigaste uppdrag - leken. Detta genom en naturrik utemiljö där barnens kreativitet och nyfikenhet får ta störst plats. Grundtanken är att en utemiljö med vegetation, kullar, stock och sten tillåter barnen att själva skapa leken jämfört med klassiska lekplatser där leken är mer förutbestämd. Naturmiljöer har även en förmåga att fånga upp barn på ett mer jämställt sätt samt att det tillåter lek utifrån barnens olika förutsättningar.

  I projektet har val och inspiration tagits utifrån såväl forskning kring barns behov och utveckling samt Örebro kommuns kreativa utvecklingsarbete med lekotoper.

  Vad händer under byggtiden?

  Under denna första period kommer entreprenören att etablera sig genom att sätta upp byggbodar och staket samt påbörja rensning av sly på fastigheten. Till hösten utförs sedan förberedande markarbeten med schaktning innan arbetet med bottenplatta kan starta. Sedan löper byggnationen på med uppförande av huvudbyggnad och kringbyggnader samt utformning av utemiljön.

  Här kan du läsa mer om Bläshammar förskola.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: