Allmänna avtalsvillkor - parkering

  När du använder våra tjänster och köper produkter som är kopplade till parkering ingår du avtal med oss, Varbergs Fastighets AB, (VFAB).

  Våra Allmänna avtalsvillkor gäller för de tjänster vi erbjuder dig via appen P-HUS Varberg eller Agentweb, (parkering som startas genom receptionspersonal vid kontor eller hotell eller besöksparkering för företag). Villkoren godkänner du i samband med att du registrerar ett konto. Genom detta ingår du ett avtal med oss och förbinder du dig att följa de Allmänna avtalsvillkoren samt eventuella andra ordningsregler och instruktioner för tjänsterna du har tillgång till.

  Så här registrerar du ett konto i appen

  När du köper en produkt, till exempel ett parkeringstillstånd, godkänner du de Specifika köpevillkor som gäller för just produkten du valt. Villkoren finns i anslutning till formuläret du fyller i vid ett köp. Du godkänner köpevillkoren genom att kryssa i rutan.

  De Allmänna villkoren och de Specifika köpevillkoren bildar tillsammans det fullständiga avtalet mellan dig och VFAB.

  Våra tjänster och produkter

  I appen P-HUS Varberg kan du köpa parkeringstillstånd, ansöka om parkeringstillstånd och hantera dina befintliga parkeringstillstånd. Du kan också se din parkeringshistorik och skriva ut kvitton. Detta gäller för både för företag (juridisk person) och privatperson (fysisk person).

  I appen har du tillgång till en karta för navigering, vägbeskrivning till våra anläggningar och du kan få push-notiser om pågående parkeringstider.

  Du kan köpa de olika produkterna i vår app eller genom en agent.

  För att ingå avtal om parkering måste du vara över 18 år.

  För företag kan beställning endast göras av behörig företrädare.

  När du godkänt de Allmänna villkoren, eventuellt genomfört ditt köp och då godkänt de Specifika villkoren för produkten, har du ingått ett avtal med oss.

  Vi kan göra en kreditvärdighetsprövning inför ditt köp och även under avtalstiden. VFAB har rätt att säga upp avtalet om du inte anses vara kreditvärdig.

  När du ingår ett avtal med oss ger det dig inga äganderättigheter till våra tjänster eller immateriella rättigheter. Du har genom vårt avtal inte någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll som tillhör VFAB.

  Överlåta avtal

  Avtalet mellan oss får inte överlåtas eller upplåtas (lånas ut), du får heller inte pantsätta rättigheter eller skyldigheter. Det finns vissa undantag och krav som i förväg ska godkännas av oss för att gälla.

  • Du som privatperson får överlåta avtalet till make/maka/registrerad partner eller sambo om ni båda är skrivna på samma adress. Överlåtelsen ska då i förväg godkännas av oss och ett skriftligt överlåtelseavtal ska undertecknas av dig, den du överlåter avtalet till och av VFAB.
  • Tillstånd och ingångna avtal kan även överlåtas inom företag. Detta om den nya avtalsparten helt eller delvis går in i ursprungliga avtalspartnerns ställe till följd av omstrukturering eller uppköp. En överlåtelse får inte medföra några väsentliga förändringar i avtalet. Överlåtelsen ska i förväg godkännas och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av alla parter.

  Använda våra tjänster eller köpa en produkt

  De uppgifter du registrerar vid användandet av våra tjänster ligger till grund för det belopp (avgift) som vi debiterar när du köper en produkt. Det vill säga dina användaruppgifter, registreringsnummer, parkeringstider, betalningsuppgifter osv.

  Du ansvarar själv för att kontrollera att påbörjad parkering /eller genomgånget köp av parkeringstillstånd bekräftats i app.

  Har du fler än ett fordon, kontrollera noggrant att rätt registreringsnummer är kopplat till ditt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet gäller endast för ett fordon.

  Ditt parkeringstillstånd berättigar dig till parkering i mån av ledig plats. Innan du köper ett parkeringstillstånd måste du själv säkerställa att ditt fordon ryms i våra parkeringsrutor. Hela ditt fordons längd och bredd ska rymmas inom markerad parkeringsruta och får inte hindra andra fordon.

  När du parkerar ditt fordon är det du själv som tar ansvar för att det görs på ett sätt som följer lagar, trafikregler och de bestämmelser som vi angivit vid varje parkeringsanläggning.

  Våra tjänster och produkter är endast giltiga och tillgängliga för parkering som ägs eller förvaltas av oss. Våra parkeringshus och zoner visas i appen och i agentwebben. Information om vem som äger parkeringen visas även genom skyltning vid parkeringsplatsen.

  Betalning

  Vid betalning med kreditkort i appen har VFAB rätt att reservera ett belopp om 10 kr. Reservationen släpps när betalningen är korrekt genomförd.

  Som företagskund är du skyldig att ersätta VFAB för alla avgifter som uppkommer när dina anställda använder tjänsterna i vårt avtal. Detta gäller även om anställda har slutat hos dig men innan dess påbörjat nyttjande av tjänsten.

  Betalning med faktura

  Om du valt att betala med faktura ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att fakturan ställts ut. Om fakturan inte är betald vid sista betalningsdatum har VFAB rätt att, förutom fakturabeloppet, fordra dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen (1975:635). Vi har även rätt att ta ut kostnader för betalningspåminnelse samt andra enligt lag tillkommande kostnader kopplade till betalningsdröjsmålet. Om detta sker, har VFAB rätt genom vårt ingångna avtal, att överlåta fordran mot dig till tredjepart.

  Tekniska problem

  Om du få problem med din telefon eller tekniska utrustning, störning i internet eller annat kommunikationsfel när du använder våra tjänster eller nyttjar parkeringstillstånd ansvarar du själv för att på annat sätt genomföra din betalning. Gör även oss uppmärksamma om felet för en lösning. Om du, på grund av dessa tekniska problem, får en kontrollavgift ansvarar du själv för att betala den.

  Priser

  Alla priser för korttidsparkering kan komma att förändras löpande under året.

  Priser för parkeringstillstånd och förhyrda platser kan justeras löpande under året. Nya avtalspriser aviseras med minst fyra (4) månaders framförhållning på VFAB:s hemsida.

  Här hittar du prislistan för parkeringstillstånd

  Avtalstid och uppsägning

  Avtal som tecknats gäller tills vidare med den uppsägningstid som anges för respektive tjänst.

  Om du vill säga upp avtalet görs det via appen eller genom att skriftligen meddela oss din uppsägning. När du säger upp avtalet är du skyldig att betala samtliga kostnader enligt avtal tills vi bekräftat uppsägningen.

  VFAB har möjlighet att säga upp avtal om din betalning uteblir eller om du i övrigt åsidosätter dina skyldigheter med hänsyn till avtalet. Avtalet kan också sägas upp om du inte uppfyller eller det finns skälig anledning att anta att du inte kommer uppfylla de betalningsskyldigheter som avtalet säger. Vi kan också komma att säga upp avtalet om du enligt vår skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller på annat sätt agerat så att det kan orsaka oss eller tredje part skada. Om avtalet upphör påverkar det inte dina rättigheter eller skyldigheter som gäller fram till datum för avtalets upphörande.

  Registrerade uppgifter

  Du själv ansvarar för att alla uppgifter är korrekt ifyllda och registrerade hos oss. VFAB är inte i något fall ansvarig för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett hur dessa har registrerats. Du ansvarar för att det kontokort, eller annat godkänt betalmedel, som du registrerat i vår app inte är spärrat och att kopplat konto har täckning för debitering.

  Se till att dina inloggningsuppgifter för att komma åt tjänsterna inte lämnas ut till utomstående samt att de förvaras och användas på ett tryggt sätt. Om du misstänker att dina uppgifter och tjänster utnyttjas av obehöriga ska du omgående kontakta oss.

  Företagskunden ansvarar för att anställda, genom företaget kopplade till tjänsten, startar och avslutar användandet av tjänsten korrekt. Det är även företagskundens ansvar att de uppgifter som registreras vid användandet är korrekta.

  Integritetspolicy - så behandlar vi personuppgifter gällande parkering

  Övrigt

  När företagskunder godkänner de Allmänna villkoren godkänns samtidigt våra personuppgiftsbiträdesavtal. Mer information om hur VFAB arbetar med personuppgifter och personuppgiftsbiträden finns i vår Integritetspolicy på vår hemsida.

  Integritetspolicy - så behandlar vi dina personuppgifter

  Vi ansvarar inte för företagskundens interna riktlinjer eller policys som kan begränsa den anställdes rätt att nyttja tjänsterna som VFAB tillhandahåller.

  Force Majeure

  Parterna är befriade från ansvar enligt Allmänna villkor och avtal om force majeure inträffar. Under dessa omständigheter, som ligger utanför vår kontroll, gör att våra förpliktelser förhindras, försvåras eller försenas. Force majeure kan exempelvis vara myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer eller omständigheter som kan orsaka driftstörningar. Avtalsbefrielse gäller även vår leverantör av tjänst och vår verksamhet i allmänhet. Vi är skyldiga att, utan fördröjning, informera våra kunder om att force majeure råder, hur länge det förväntas pågå och när det upphört.

  Reklamation

  Om du vill göra en reklamation, till exempel för felaktig tjänst eller debitering, behöver du göra den skriftligen till oss. Du kan göra din reklamation inom tre (3) månader från det att den aktuella tjänsten påbörjades alternativt att du fick eller borde ha fått kännedom om den felaktiga debiteringen. Observera att för kontrollavgift gäller andra regler eftersom dessa inte omfattas av Allmänna avtalsvillkor och Parkeringstillstånd.

  Ångerrätt

  Som konsument har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra att du ingått avtalet inom 14 dagar från godkänd registrering. Detta måste meddelas oss skriftligen. Du behöver trots ångerrätt betala för den tid som du nyttjat tjänsten.

  Ändring av avtalsvillkor

  Det händer att vi uppdaterar våra Allmänna villkor. Du hittar dem, alltid i den senaste versionen, i appen och userwebbens meny. Du behöver själv hålla dig informerad och uppdaterad om de Allmänna villkoren. Tag för vana att läsa igenom villkoren när du använder appen eller Agentweb.

  Du är skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av tjänsten.

  Tvister

  Tvister med anledning av avtal ska slutligt avgöras genom svensk lag och allmän domstol eller genom medling.

  VFAB tar inget ansvar för, eller ställning i, tvister mellan användare, kunder/företagskunder och kommun, mobiloperatör, kreditkortsföretag, bank, myndighet eller betaltjänster för parkering. Detta gäller även tvister gällande kontrollavgifter.

  Senast publicerad: